Millionturf

guide des courses de chevaux

Welk Verlof Eerst Opnemen?

Welk Verlof Eerst Opnemen
Laat vakantiedagen niet vervallen – Voor het opnemen van vakantiedagen geldt dat een werknemer altijd eerst zijn vakantiedagen opneemt die als eerste voor verval of verjaring in aanmerking komen. Voor de meeste mensen zijn dit de wettelijke vakantiedagen.

 1. U moet wettelijke vakantiedagen opnemen in het opbouwjaar of in de eerste 6 maanden daarna.
 2. Raadpleeg altijd de individuele arbeidsovereenkomst of cao, zodat u kunt nagaan of er afwijkende afspraken zijn gemaakt.
 3. Houd er rekening mee dat u ook tijdens arbeidsongeschiktheid geacht wordt uw wettelijke vakantiedagen tijdig op te nemen.

Dit is alleen anders als een werknemer vanwege medische redenen gedurende de gehele periode geen vakantieverlof kan opnemen. Het opnemen van vakantiedagen is uw eigen verantwoordelijkheid. U doet er verstandig aan om tijdig en schriftelijk uw vakantiewensen aan uw werkgever door te geven.

Welke vakantieuren eerst opmaken?

Vakantiedagen opnemen – Als jij een vakantie boekt, kun je niet kiezen welke dagen je daarvoor gebruikt. Je werkgever moet altijd eerst de dagen afschrijven die het eerst vervallen. Let hier dus op als je nog veel oude bovenwettelijke vakantiedagen hebt.

Welk verlof mag je meenemen?

Wettelijke vakantiedagen – Op basis van de wet heeft iedere werknemer recht op vier keer de wekelijkse arbeidsduur. Bij een fulltime dienstverband heeft de werknemer in dat geval recht op minimaal 20 vakantiedagen (40 x 4 = 160 uur = 20 dagen). Voor een werknemer met een parttime dienstverband wordt het minimum vakantiedagen naar rato van de omvang van het dienstverband berekend.

De werknemer mag de resterende wettelijke vakantiedagen aan het einde van het kalenderjaar meenemen naar het volgende kalenderjaar. Dit kan echter niet onbeperkt. De gedachte van de wetgever is dat werknemers zoveel mogelijk de vakantiedagen moeten opnemen in het jaar waarin deze dagen zijn opgebouwd.

Dit komt de gezondheid en het welzijn van de werknemers immers ten goede. Om die reden vervallen de meegenomen wettelijke vakantiedagen na zes maanden in het daaropvolgende kalenderjaar. De werknemer moet vóór uiterlijk 1 juli 2023 de wettelijke vakantiedagen opnemen.

Hoe lang van tevoren moet je verlof aanvragen?

Daarvoor gelden onder andere de volgende wettelijke regels: U vraagt het verlof bij uw werkgever aan en minimaal 3 weken voordat u het wilt opnemen. U heeft recht op maximaal 6 weken adoptie- en pleegzorgverlof. U mag het verlof gespreid over een periode van 26 weken opnemen.

Kun je bovenwettelijk verlof opnemen?

Wettelijke vakantiedagen kunnen werknemers alleen opnemen in vrije tijd. Uitkeren in geld kan slechts bij einde van het dienstverband. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen niet alleen worden opgenomen in vrije tijd, maar ook in geld.

Wat is beter vakantiedagen uitbetalen of opnemen?

In sommige gevallen kan je er beter voor kiezen om je vakantie uren op te maken. Dit is financieel minder aantrekkelijk dan het te laten uit betalen maar het levert je wel extra vrije tijd op. Het is financieel aantrekkelijker om door te werken maar je betaalt meer belasting over het uitbetaalde vakantie uren.

Kan werkgever bepalen wanneer je op vakantie gaat?

Mag ik zelf bepalen wanneer ik mijn vakantiedagen opneem? De wettelijke hoofdregel luidt dat je als werknemer zelf mag bepalen of, wanneer en hoeveel vakantiedagen je wilt opnemen. De werkgever hoort zich dus te schikken naar de (vakantie)wensen van de werknemer.

 • Op deze regel bestaat wel een uitzondering.
 • Als je werkgever een zogenaamde gewichtige reden kan aanvoeren, mag hij je vakantieverzoek weigeren.
 • Bij een gewichtige reden moet je met name denken aan een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering.
 • De werkgever dient de gewichtige redenen binnen twee weken na je vakantieaanvraag schriftelijk aan je kenbaar te maken.

Doet de werkgever dit niet, dan is je vakantie in principe automatisch vastgesteld in overeenstemming met jouw ingediende verzoek. Procederen over de vraag of er nu wel of niet sprake is van een gewichtige reden komt niet veel voor en is meestal niet aan te raden in verband met de tijd en kosten die dat met zich meebrengt.

Blijf op de hoogte van het laatste ontslagnieuwsOntvang maandelijks een update van de belangrijkste uitspraken en ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht en ontslag.Meld je aan

: Mag ik zelf bepalen wanneer ik mijn vakantiedagen opneem?

Waar krijg je bijzonder verlof voor?

Voorbeelden van bijzonder verlof De begrafenis van een familielid. Jouw eigen huwelijk of het huwelijk van een familielid. Een jubileum van je werk, bijvoorbeeld de dag dat je 25 jaar in dienst bent. Een privé-verhuizing.

Wat is een geldige reden voor verlof?

Verlof van school door bijzondere omstandigheden – Verlof aanvragen om je kind buiten de vakanties van school te halen, kan ook in de volgende omstandigheden:

Verhuizing Een huwelijk van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten t/m de derde graad Overlijden van bloed- of aanverwanten t/m de vierde graad Viering van een ambts- of huwelijksjubileum van ouders/verzorgers of grootouders

Ook het verzoek om extra verlof dien je bij de directeur van de school aan te vragen. Daarnaast is er nog een mogelijkheid om verlof aan te vragen voor iets dat voor jou en je kind belangrijk is, maar niet in het lijstje staat. Denk aan een huwelijk van mensen die geen familie zijn, maar wel belangrijk zijn voor je kind.

Heb je recht op 3 weken aaneengesloten vakantie?

Mag een werkgever een vakantieaanvraag weigeren? – Hoewel in veel vakantieregelingen is opgenomen dat de werkgever de vakantie vaststelt, is het uitgangspunt in de wet dat dit “overeenkomstig de wensen van de werknemer” geschiedt, tenzij werkgever een gewichtige reden heeft om die wens niet in te willigen.

 • Met andere woorden: de werknemer geeft aan wanneer en hoe lang hij op vakantie wil, en de werkgever mag dat weigeren als hij daarvoor goede (gewichtige) redenen kan aanvoeren.
 • De werkgever moet die afwijzing, voorzien van zijn redenen bovendien binnen twee weken schriftelijk aan werknemer kenbaar maken, anders is de vakantie vastgesteld volgens de wens van de werknemer.

Veel cao’s bevatten aanvullende regels rondom (het opnemen van) vakantiedagen. Denk aan de wijze/tijdstip van aanvragen, in welke periode, de maximale duur van de vakantie, bepaalde voorrangsregels om samenloop van vakanties te voorkomen, wanneer dagen vervallen etc.

Maar als dat niet in de cao staat, of uw bedrijf valt niet onder een cao dan is het belangrijk om zelf een vakantiereglement te hebben. Dit om te voorkomen dat u het moet doen met de summiere wettelijke regeling waarin veel onderwerpen niet geregeld zijn. De wet kent bijv. geen maximum toegestane termijn voor vakantie, alleen een minimale termijn.

Volgens de wet moet de werknemer jaarlijks minimaal 2 weken aangesloten vakantie kunnen genieten. Terugkomend op de in de titel gestelde vraag: Het is toegestaan om in een vakantieregeling te bepalen dat een werknemer maximaal 3 weken (15 dagen bij een fulltime baan) vakantie opneemt (in een bepaalde periode).

In een zaak die vorig jaar aan de kantonrechter Breda werd voorgelegd was op grond van de cao sprake van een collectieve bouwvakvakantie (3 weken). De werkgever hanteerde een lotingsysteem waarbij een beperkt aantal werknemers een extra week vakantie vóór of na de bouwvakvakantie kon opnemen. Werknemer X.

wordt bij de loting niet verkozen, maar vraagt bij werkgever toch een week extra vakantie (aansluitend aan de bouwvakvakantie) aan. Werkgever wijst dit verzoek af, waarna de werknemer een jurist inschakelt die nogmaals het verzoek doet om werknemer 4 weken vakantie te geven in verband met bezoek aan zijn ernstig zieke vader in Marokko, en het bijwonen van een bruiloft van een familielid aldaar (in de week na de bouwvakvakantie).

Vous pourriez être intéressé :  Welk Waddeneiland Is Het Leukst?

Werkgever geeft aan dat zij geen mogelijkheden heeft om in het individuele geval van X. af te wijken van de vastgestelde zomervakantie. Daarop stapt de werknemer naar de rechter en betoogt dat werkgever geen zwaarwegende belangen heeft om het verzoek te weigeren. Werknemer stelt daar tegenover wel persoonlijk zwaarwegende belangen te hebben en ziet niet in waarom werkgever geen uitzendkracht zou kunnen inzetten.

De laatste keer dat hij 4 weken vrij was was in 2011. Werkgever voert als verweer o.a. dat er geen wettelijke grondslag is voor een vakantie van 4 aaneengesloten weken. Dat werknemer wel de gelegenheid is geboden om buiten de bouwvak/zomerperiode 4 weken vakantie op te mogen nemen, én dat werknemer een specialistische/technische functie vervult die niet zomaar door een uitzendkracht kan worden vervangen.

 • De kantonrechter oordeelt dat de wet weliswaar regelt dat de werkgever de vakantie vaststelt overeenkomstig de wensen van de werknemer, maar dat daaraan niet in de weg staat dat een werkgever de vakantieopname mag regelen met een systeem om haar gewichtige belangen te waarborgen.
 • Werkgever heeft volgens de rechter gewichtige redenen voor het door haar gehanteerde (lotings)systeem.

De afweging van de belangen van partijen valt in het voordeel van werkgever uit. Het belang van werknemer weegt niet zwaarder, o.a. omdat werknemer niet duidelijk heeft gemaakt waarom 3 weken niet voldoende zijn, en hem ook de gelegenheid is geboden om 4 weken vakantie buiten de zomerperiode op te nemen.

Kan je werkgever je verlof weigeren?

De werkgever mag weigeren – Als werkgever heb je het recht om een verlofaanvraag van jouw werknemer te weigeren, Die weigering moet je wel expliciet meedelen. Als je niet antwoordt op een tijdige verlofaanvraag, dan mag jouw werknemer uitgaan van het principe “zwijgen is instemmen”.

Hoe vraag je vrij aan je baas?

Als je een vrije dag wil aanvragen, dan doe je een verzoek bij je leidinggevende. Het schrijven van een e-mail is een vrij snelle manier om dat te doen. Er zijn echter een heleboel dingen om rekening mee te houden, waaronder het beleid van je werkgever, openstaande taken en je timing.

Wat is het verschil tussen wettelijk en bovenwettelijk?

Veel gestelde vragen bovenwettelijk vakantiedagen – Welke soorten vakantiedagen zijn er? In Nederland kennen we het wettelijke en bovenwettelijke verlof. Wettelijk verlof bestaat uit wettelijk verplichte vakantiedagen. Deze worden vastgesteld op basis van het aantal uur dat je per week werkt.

 1. Je wettelijk verlof is dus 4 keer het aantal uren dat je per week werkt.
 2. Het bovenwettelijke verlof bestaat uit alle vakantiedagen bovenop het minimum aantal wettelijk verplichte dagen.
 3. Vallen feestdagen onder vakantiedagen? In de meeste cao’s staat of dat de werknemer een vrije dag heeft op een officiële feestdag,

Ook staat er voor welke nationale feestdagen dit geldt. Hierbij geldt meestal dat deze vrije dagen niet in mindering worden gebracht op de verlofdagen van de werknemer. Bouw ik tijdens ziekte vakantiedagen op? Als je ziek bent bouw je gewoon wettelijke vakantiedagen op.

Je hebt namelijk recht op evenveel vakantiedagen als je collega’s die niet ziek zijn geweest. Echter, voor de opbouw van je bovenwettelijke vakantiedagen, kunnen andere afspraken zijn gemaakt in je arbeidscontract of het geldende CAO. Mag mijn werkgever verlof weigeren? Je werkgever mag verlof in sommige situaties weigeren.

Bijvoorbeeld omdat de bedrijfsvoering door jouw verlof in grote problemen komt. Je werkgever kan dan een voorstel doen voor een andere periode, of de afstemming binnen de afdeling zelf laten regelen. Dit moet je werkgever binnen 2 weken aangeven nadat de aanvraag is ingediend.

Je werkgever moet dus wel een goede reden geven om je verlofaanvraag te weigeren. Doet hij dat niet? Vraag dan om een schriftelijke uitleg. Hoe snel moet mijn werkgever verlof goedkeuren? Je werkgever moet binnen twee weken reageren nadat je een vakantieaanvraag hebt ingediend. Wordt je vakantieaanvraag na 2 weken geweigerd? Dan mag je, wettelijk gezien, gewoon op vakantie gaan in de periode die je aangevraagd hebt, omdat je werkgever dan aan je verzoek gebonden is.

Hoe lang zijn bovenwettelijk dagen geldig? Je opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen kunnen vijf jaar geldig zijn. Het hang allemaal af van de wetten en regels in het land en de specifieke arbeidsovereenkomst of beleid van het bedrijf. Bij Sommige bedrijven is de geldigheid van de vakantiedagen verder ingeperkt.

 1. Ijk hiervoor in het personeelsregelement of je arbeidsovereenkomst.
 2. Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar? Je wettelijke vakantiedagen die je in een opbouwjaar opgebouwd hebt, moet je binnen zes maanden na dat jaar opnemen.
 3. Een uitzondering hierop is wanneer je niet in staat bent geweest om vakantie op te nemen.

Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan ziekte, zwangerschap en werkeloosheid.

Welke dagen mag je meenemen naar volgend jaar?

Mag ik mijn vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar? Als werknemer is het belangrijk om ook uw rust te pakken tussen het werken door. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan of om te genieten van het weer. Maar hoe zit het met de vakantiedagen wanneer u deze niet op heeft kunnen maken in het jaar waarin u ze heeft opgebouwd? Heeft u dan pech? Of mag u de vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar? En zo ja, mogen de vakantiedagen oneindig lang worden meegenomen om vervolgens bijvoorbeeld 6 maanden achter elkaar vakantiedagen op te kunnen nemen? De vakantiedagen zijn opgedeeld in twee soorten: wettelijke vakantiedagen en bovenwettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen Als werknemer heeft u recht op een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. Deze wettelijk aantal vakantiedagen bedragen 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. U kunt uw vakantiedagen in dagen of losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt de werkgever uw loon door. Werkt u het hele jaar 32 uur per week, dan heeft u recht op 128 vakantie-uren per jaar.

Wanneer u werkdagen van 8 uur per dag heeft, betekent dit dat u in totaal 16 dagen vakantie per jaar kunt opnemen. De wettelijke vakantiedagen mag u als werknemer zijnde meenemen naar het volgende jaar. Het is van belang dat u deze wettelijke vakantiedagen binnen 6 maanden na het opbouwjaar op zal nemen.

Neemt u deze wettelijke vakantiedagen niet binnen 6 maanden na het opbouwjaar op, dan zullen deze wettelijke vakantiedagen vervallen. Wel is het mogelijk om schriftelijk met uw werkgever af te spreken dat u deze wettelijke vakantiedagen langer mag meenemen. Stel u heeft in 2021 recht op 128 wettelijke vakantie-uren, maar van deze vakantie-uren heeft u maar 100 uur opgemaakt.

Dit betekent dat u 28 wettelijke vakantie-uren mee mag nemen naar 2022. Wanneer u voor 1 juli 2022 deze 28 wettelijke vakantie-uren niet heeft opgemaakt, dan vervallen deze dagen. Dus na 1 juli 2022 kunt u geen gebruik meer maken van deze 28 wettelijke vakantie-uren wanneer u deze niet heeft opgenomen voor deze datum.

Bovenwettelijke vakantiedagen Boven de wettelijke vakantiedagen, mag de werkgever u extra vakantie-uren aanbieden. Dit worden ook wel bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Deze bovenwettelijke vakantiedagen zijn vastgelegd in uw cao of werkgeversreglement en verschillen per branche of bedrijf. De vervaltermijn bij de bovenwettelijke vakantiedagen verschilt met de vervaltermijn van de wettelijke vakantiedagen.

Vous pourriez être intéressé :  Welk Canarisch Eiland Is Het Warmst?

Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen namelijk pas na 5 jaar. Deze termijn begint te lopen vanaf de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantieaanspraak is ontstaan. Stel u heeft in 2020 bovenwettelijke vakantiedagen overgehouden, dan kunt u deze opnemen tot en met 31 december 2025.

Mocht u deze bovenwettelijke vakantiedagen niet opgenomen hebben op 31 december 2025, dan vervallen deze bovenwettelijke vakantiedagen. Er geldt echter een uitzondering op de regel dat de wettelijke vakantiedagen na 6 maanden vervallen. Deze uitzondering houdt in dat de vervaltermijn van 6 maanden niet geldt als een werknemer een goede reden heeft om niet in staat te zijn geweest de vakantiedagen op te nemen.

Hierbij kan worden gedacht aan volledige arbeidsongeschiktheid van de werknemer, waarbij hij vrijgesteld is van de verplichting tot re-integratie. De wettelijke vakantiedagen in het geval van de uitzondering zullen na 5 jaar alsnog vervallen. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit artikel? U kunt ons bereiken op het volgende telefoonnummer: 010-4130090 : Mag ik mijn vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar?

Wat vervalt eerder wettelijk of bovenwettelijk verlof?

Meer vragen over vakantiedagen –

Welke soorten vakantiedagen zijn er? Je hebt wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn verplicht en worden vastgesteld aan de hand van het aantal uur dat iemand per week werkt. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn alle vakantiedagen boven het wettelijk minimum aantal dagen. Wat gebeurt er met de opbouw tijdens ziekte? Zieke werknemers bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op even veel vakantiedagen als andere werknemers. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of cao. Moet ik een vakantieverzoek goedkeuren? Dat hoeft niet altijd. Bedenk wat de gevolgen zijn van de verstoring van de bedrijfsvoering. Weeg dat af tegen de gevolgen die het heeft voor je werknemer. Je kunt een voorstel doen voor een andere periode of de afstemming per afdeling regelen. Wanneer moet ik reageren op een aanvraag? Je moet binnen twee weken reageren nadat je werknemer zijn vakantie-aanvraag heeft ingediend. Als je dat niet doet, is de vakantie vastgesteld conform de wensen van je werknemer. Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar? Je werknemer moet wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen tenzij hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig.

Eerste versie: 22 juni 2018

Hoeveel geld krijg je als je vakantiedagen laat uitbetalen?

Juridisch kader uitbetalen vakantiedagen – Vakantiedagen uitbetalen: in de wet is geregeld dat de uitbetaling voor niet genoten vakantiedagen (of vakantie uren) gelijk moet zijn aan het bedrag van het laatstverdiende loon over de periode overeenkomstig de nog openstaande vakantie (artikel 7:641 BW).

Anders gezegd: één vakantiedag is één dag loon waard. Wat onder het ‘laatstverdiende loon’ moet worden verstaan is niet in de wet geregeld. Volgens de Hoge Raad moet onder het laatstverdiende loon in de zin van artikel 7:641 BW worden verstaan: het gehele tussen werkgever en werknemer overeengekomen loon.

Wat het gehele tussen werkgever en werknemer overeenkomen loon precies is en welke emolumenten daaronder vallen, is door de Hoge Raad niet benoemd.

Hoe werken vakantiedagen opnemen?

Werknemers krijgen een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Als u bijvoorbeeld het hele jaar 25 uur per week werkt, heeft u recht op 100 vakantie-uren per jaar. Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. U kunt uw vakantiedagen ook in losse uren opnemen. Tijdens uw vakantie betaalt uw werkgever uw loon door.

Wat gebeurt er als je teveel vakantiedagen opgenomen?

02-11-2021 De werkgever mag een negatief saldo verlof verrekenen bij het einde van het dienstverband. Maar soms niet. Bij het einde van de arbeidsovereenkomst kan de werkgever vorderingen op de werknemer verrekenen met het salaris of andere te betalen bedragen in de eindafrekening. Te veel genoten verlof kan dan worden verrekend. Geen verrekening wanneer de werkgever verantwoordelijk is voor het negatief verlof, aldus de kantonrechter van de rechtbank Midden-Nederland d.d.29 september 2021 (ECLI:NL:RBMNE:2021:4713).

Zo moet de werkgever erop letten dat het negatief verlofsaldo niet te hoog wordt. Bovendien moet de werkgever de werknemer in de gelegenheid stellen de min uren te compenseren. Wat speelt er in deze zaak? Werkneemster heeft een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Afgesproken is dat ze de uren van de opleiding, die ze tijdens werktijd volgt, in mindering brengt van het verlofsaldo.

Deze gemiste werktijd moet zij op een ander moment inhalen. Kort voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd meldt de werkgever het contract niet te verlengen. Bij einde dienstverband verrekent de werkgever het negatieve saldo van 246 verlofuren.

 1. De werkgever hanteert een ‘tijd-voor-tijd’ systeem: de te weinig gewerkte uren op de ene dag kunnen worden gecompenseerd door op een andere dag meer uren te werken.
 2. Is aan het einde van de week meer dan 40 uur gewerkt dan worden de extra uren toegevoegd aan het verlofsaldo.
 3. Wie is er verantwoordelijk voor het negatieve verlofsaldo? De kantonrechter merkt op dat de discussie de beoordeling over de min-uren en vakantie-uren in elkaar overlopen.

Omdat zowel werkgever als werknemer de min-uren als vakantie-uren aanmerken gaat de kantonrechter hierin mee. Als een werknemer de mogelijkheid krijgt om te weinig gewerkte uren te compenseren met meer uren te werken, heeft de werknemer alleen recht op het volledig loon indien het werk ook daadwerkelijk wordt ingehaald.

 1. Werknemer moet wel in de gelegenheid worden gesteld om de min-uren door meer werken te compenseren.
 2. Neemt een werknemer meer vakantie-uren op dan waar hij recht op heeft, dan komt dit in beginsel voor rekening van de werknemer en bestaat er geen recht op loon over deze uren.
 3. De kantonrechter merkt op dat het niet zonder meer mogelijk is om het teveel opgenomen verlof in het ene jaar te compenseren in het daaropvolgende jaar, zeker niet als dit leidt tot minder dan het wettelijk minimum verlof.

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever de zorgplicht heeft te voorkomen dat het inhalen van de niet gewerkte uren feitelijk onmogelijk wordt. Dit geldt zeker in het geval van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. De werkgever moet er dus op toezien dat er niet jaarlijks een te groot negatief verlofsaldo ontstaat.

 • De werkneemster zelf is hier ook verantwoordelijk voor.
 • Omdat het systeem van de werkgever in deze zaak te veel uitgaat van dat niet gewerkte uren kunnen worden ingehaald, komt het niet volledig verrichten van de overeengekomen arbeid niet voor rekening van werkneemster.
 • Daar komt nog bij dat de werkgever de werkneemster de mogelijkheid heeft ontnomen het negatief verlofsaldo weg te werken door kort voor het einde van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd te melden het contract niet te verlengen.

Het gevolg: de werkgever mag het negatief verlofsaldo niet met de eindafrekening verrekenen. Conclusie Spreek heldere spelregels af bij een ‘tijd-voor-tijd-systematiek’ door bijvoorbeeld een maximum af te spreken van het aantal min-uren dat in een bepaalde periode mag ontstaan.

 1. Stel de werknemers bijvoorbeeld maandelijks op de hoogte van het saldo min- of plusuren en stuur tijdig op het compenseren of opnemen van deze uren.
 2. Want verrekenen van het aantal min-uren aan het einde van het dienstverband is niet mogelijk als de werkgever verantwoordelijk is voor het ontstaan hiervan.
Vous pourriez être intéressé :  Welk Gebergte In Midden Europa Ligt Op De Grens Van Polen En Slowakije?

Gabriëlle Verberne

Is 2 weken vakantie verplicht?

Hoewel de werknemer in ieder geval jaarlijks recht heeft op een vakantie van twee aaneengesloten weken, is hij niet verplicht een dergelijke vakantie op te nemen. Als hij er voor kiest in een bepaald jaar geen vakantie op te nemen, dan kan de werkgever hem in beginsel niet verplichten tot het (toch) opnemen daarvan.

Hoeveel vrije dagen mag je verplichten?

De werkgever mag verplichte vrije dagen aanwijzen als dat in de cao of de arbeidsovereenkomst is opgenomen. In de cao of arbeidsovereenkomst staat dan ook over hoeveel dagen het elk jaar gaat. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal verplichte vrije dagen.

 • In sectoren als de bouw en het onderwijs worden bijna alle vrije dagen door de werkgever bepaalde verplichte vrije dagen gaan af van het vakantiedagensaldo.
 • De verplichte vrije dag is wel een betaalde vrije dag.
 • Onbetaald verlof kunnen niet worden opgelegd, tenzij werknemers daar expliciet mee akkoord gaan.

De werkgever mag ook vrij extra vrije dagen geven. Op feestdagen, zoals de kerstdagen en nieuwjaarsdag, niet het niet verplicht deze vrij te gegeven, tenzij dat in de cao of arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Deze dagen zijn wel officiële vrije dagen, maar in bijvoorbeeld de horeca wordt toch vaak gewerkt.

Hoe vaak mag je onbetaald verlof opnemen?

2. Duur – Spreek duidelijk af hoelang je werknemer onbetaald verlof mag opnemen. In principe kan dit onbeperkt zijn, maar in de praktijk geldt een periode van 18 maanden als maximum. Neemt een werknemer langer onbetaald vrij, dan heeft dit namelijk gevolgen voor zijn rechten in verband met de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen ( WIA ) en/of de Werkloosheidswet ( WW ).

Hoe bouw je bovenwettelijke vakantiedagen op?

Veel gestelde vragen bovenwettelijk vakantiedagen – Welke soorten vakantiedagen zijn er? In Nederland kennen we het wettelijke en bovenwettelijke verlof. Wettelijk verlof bestaat uit wettelijk verplichte vakantiedagen. Deze worden vastgesteld op basis van het aantal uur dat je per week werkt.

 • Je wettelijk verlof is dus 4 keer het aantal uren dat je per week werkt.
 • Het bovenwettelijke verlof bestaat uit alle vakantiedagen bovenop het minimum aantal wettelijk verplichte dagen.
 • Vallen feestdagen onder vakantiedagen? In de meeste cao’s staat of dat de werknemer een vrije dag heeft op een officiële feestdag,

Ook staat er voor welke nationale feestdagen dit geldt. Hierbij geldt meestal dat deze vrije dagen niet in mindering worden gebracht op de verlofdagen van de werknemer. Bouw ik tijdens ziekte vakantiedagen op? Als je ziek bent bouw je gewoon wettelijke vakantiedagen op.

Je hebt namelijk recht op evenveel vakantiedagen als je collega’s die niet ziek zijn geweest. Echter, voor de opbouw van je bovenwettelijke vakantiedagen, kunnen andere afspraken zijn gemaakt in je arbeidscontract of het geldende CAO. Mag mijn werkgever verlof weigeren? Je werkgever mag verlof in sommige situaties weigeren.

Bijvoorbeeld omdat de bedrijfsvoering door jouw verlof in grote problemen komt. Je werkgever kan dan een voorstel doen voor een andere periode, of de afstemming binnen de afdeling zelf laten regelen. Dit moet je werkgever binnen 2 weken aangeven nadat de aanvraag is ingediend.

 1. Je werkgever moet dus wel een goede reden geven om je verlofaanvraag te weigeren.
 2. Doet hij dat niet? Vraag dan om een schriftelijke uitleg.
 3. Hoe snel moet mijn werkgever verlof goedkeuren? Je werkgever moet binnen twee weken reageren nadat je een vakantieaanvraag hebt ingediend.
 4. Wordt je vakantieaanvraag na 2 weken geweigerd? Dan mag je, wettelijk gezien, gewoon op vakantie gaan in de periode die je aangevraagd hebt, omdat je werkgever dan aan je verzoek gebonden is.

Hoe lang zijn bovenwettelijk dagen geldig? Je opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen kunnen vijf jaar geldig zijn. Het hang allemaal af van de wetten en regels in het land en de specifieke arbeidsovereenkomst of beleid van het bedrijf. Bij Sommige bedrijven is de geldigheid van de vakantiedagen verder ingeperkt.

Kijk hiervoor in het personeelsregelement of je arbeidsovereenkomst. Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar? Je wettelijke vakantiedagen die je in een opbouwjaar opgebouwd hebt, moet je binnen zes maanden na dat jaar opnemen. Een uitzondering hierop is wanneer je niet in staat bent geweest om vakantie op te nemen.

Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan ziekte, zwangerschap en werkeloosheid.

Wat vervalt eerder wettelijk of bovenwettelijk verlof?

Meer vragen over vakantiedagen –

Welke soorten vakantiedagen zijn er? Je hebt wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen. Wettelijke vakantiedagen zijn verplicht en worden vastgesteld aan de hand van het aantal uur dat iemand per week werkt. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn alle vakantiedagen boven het wettelijk minimum aantal dagen. Wat gebeurt er met de opbouw tijdens ziekte? Zieke werknemers bouwen gewoon wettelijke vakantiedagen op. Zij hebben namelijk recht op even veel vakantiedagen als andere werknemers. Over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen kunnen andere afspraken staan in een arbeidscontract of cao. Moet ik een vakantieverzoek goedkeuren? Dat hoeft niet altijd. Bedenk wat de gevolgen zijn van de verstoring van de bedrijfsvoering. Weeg dat af tegen de gevolgen die het heeft voor je werknemer. Je kunt een voorstel doen voor een andere periode of de afstemming per afdeling regelen. Wanneer moet ik reageren op een aanvraag? Je moet binnen twee weken reageren nadat je werknemer zijn vakantie-aanvraag heeft ingediend. Als je dat niet doet, is de vakantie vastgesteld conform de wensen van je werknemer. Hoe lang zijn wettelijke vakantiedagen houdbaar? Je werknemer moet wettelijke vakantiedagen binnen zes maanden na het opbouwjaar opnemen tenzij hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen. Bovenwettelijke vakantiedagen zijn vijf jaar geldig.

Eerste versie: 22 juni 2018

Hoeveel vakantieuren bouw je op per dag?

Je hebt wettelijk recht op 4 keer het aantal uren dat je wekelijks werkt. Werk je bijvoorbeeld 20 uur per week? Dan heb je recht op 80 vakantie-uren per jaar. Dat zijn 10 8-urige werkdagen.

Hoe kom je aan bovenwettelijke uren?

Wat is het verschil met wettelijke vakantiedagen? – Wettelijke vakantiedagen zijn waar iedere werknemer recht op heeft. In uren komt dit neer op 4 keer het aantal uren dat je werknemer per week werkt. Stel, je werknemer werkt 40 uur per week gedurende een heel jaar.

 1. In dat geval heeft hij of zij recht op 160 uur vakantie.
 2. Deze vakantie kan de werknemer per uur opnemen en komt neer op zo’n vier weken vakantie in totaal.
 3. Wanneer de medewerker zijn wettelijke vakantiedagen opneemt, betaalt de werkgever het loon gewoon door.
 4. Bovenwettelijk verlof komt, zoals hierboven uitgelegd, bovenop de wettelijke vakantie-uren.

Het zijn extra uren die je werknemers opbouwen, afhankelijk van wat er in de cao is vastgelegd. Je bent als werkgever niet verplicht om bovenwettelijke uren te geven, tenzij het nadrukkelijk in de cao of arbeidsovereenkomst wordt vermeld.